Gyalwa Karmapa antamassa Marpa-initiaatiota Kulttuuritalolla 12.6.2007
Gyalwa Karmapa antamassa Marpa-initiaatiota Kulttuuritalolla 12.6.2007

H.P. 17. Gyalwa Karmapa Trinley Thaye Dorje teki 12.6.2007 historiallisen ensi vie­railunsa Suomeen osana kansainvälistä opetuskiertuettaan. Euroopan karma-ka­gyü-keskusten kutsusta Gyalwa Karmapa vietti kesällä Euroopassa kaiken kaikkiaan lähes kolme kuukautta antaen opetuksia ja initiaatioita. Kiertueen Suomen-osuuden jär­jes­täjänä toimi Timanttipolku-buddhalaisuus ry. Vaikka Karmapa vietti Helsingissä vain yhden päivän ja kaksi yötä, hänen ohjelmansa oli varsin monipuolinen.

Televisiohaastattelu ja keskuksen vihkiminen

Karmapa Thaye Dorje aloitti päivänsä televisiohaastattelulla, joka tehtiin hänen ho­tellissaan illan uutislähetystä varten. Puolilta päivin Karmapa kävi siunaamassa Kale­vankadulla sijaitsevan Helsingin Timanttipolku-Buddhalaisen Keskuksen. Samalla kun hän nautti kupposen teetä sydämellisessä ilmapiirissä keskuksen ihmisten seu­rassa, lama Ole Nydahl palautti mieleen dharmatoiminnan varhaisvaiheet Suomessa.

Tutustuminen Kauppatoriin

Tämän jälkeen oli aika siirtyä Helsingin kauppatorille, jossa Gyalwa Karmapa ja hä­nen seu­rueeseensa kuulunut bhutanilaislama Nendo Tenam Rinpoche tu­tustuivat pai­kalliseen to­ritunnel­maan ennen siirtymistä tapaamiseen Helsingin kaupunginjohtajan ylipor­mestari Jussi Paju­sen kanssa. Televisiokamerat olivat ikuistamassa Karmapan ensi vaikutel­mia kau­pungista lähetettäviksi myöhemmin illan televisiouutisissa.

Tapaaminen ylipormestarin kanssa

Tapaaminen ylipormestarin kanssa Helsingin kaupungintalolla oli yhdistelmä muo­dolli­suuksia ja leppoisaa kanssa­käymistä tuoreen mansikkamehun ryydittämänä. Hy­vän tahdon eleenä Hänen Py­hyytensä lahjoitti ylipormestari Pajuselle Amitayuksen, Ra­jattoman Elämän Budd­han, patsaan sekä nk. katakin, perinteisen valkoisen silkkilii­nan. Pormestari vaikutti tyy­tyväiseltä tapaamiseen, joka ajoittui Hel­sinki-päi­vän kiireiden lomaan. Keskusteluissa tulivat esille Karmapan toiminnat ja teh­tävät Euroopassa ja ympäri maailmaa. Aika kuitenkin riensi, ja Karmapaa odotti seu­raava virallinen tapaaminen.

Vierailu opetusministeriössä

Opetusministeriön tiloissa Meritullinkadulla Karmapa Thaye Dorjen vastaanottivat hallintojohtaja Håkan Mattlin ja vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola. Suomessa opetusministeriö on vastuussa uskonnollisista asioista, ja läsnäolijat saivat nauttia virkistävästä ajatustenvaihdosta ja tilastotiedoista hallintojohtaja Mattlinin esitellessä Suomen uskonnollista kenttää. Mattlin tähdensi, että Suomessa kaikki ihmiset saavat vapaasti harjoittaa mitä tahansa uskontoa ja päättää, haluavatko he kuulua johonkin uskonnolliseen yhteisöön. Kuten keskusteluissa tuli ilmi, Suomi onkin maailman va­pain maa, mitä tulee kansalais- ja poliittisiin oikeuksiin, lehdistönva­pauteen ja alhai­seen korruptioasteeseen.

Harjoittajien tapaaminen

Myöhemmin iltapäivällä Gyalwa Karmapa kävi tapaamassa buddhalai­sia harjoittajia Suomen kaikista Timanttipolku-ryhmistä. Tilaisuus järjestettiin Vanhan ylioppilasta­lon tunnelmallisessa musiikkisalissa, jota komistavat useat taulut Suomen musiik­kielämän merkkihenkilöistä sekä mm. Ak­seli Gallén-Kallelan fresko ”Kullervon so­taan­lähtö”. Karmapalle annettiin perinteiset kehon, puheen, mielen, toiminnan ja ominai­suuksien lahjoitukset. Näitä viittä aspektia edustivat suomalaisittain värittyneet lahjat: Buddha-patsas, lama Olen kirja ”Kuinka asiat ovat”, kristalli, spektroliitti ja puukko. Karmapa sai naut­tia myös suomalaisesta kansanlaulusta ja au­diovisuaalisesta esi­tyksestä, jossa 24-tv-sarjan tyyliin kuvattiin dharmatoiminnan ke­hitty­mistä Suomessa vuosien varrella. Karmapa oli mielissään ja suu­resti hu­vittu­nut Suo­men sanghalaisten allekirjoitta­masta kiitos­kortista, jossa oleva piirros viittasi humo­risti­sella ta­valla Karmapan kri­kettiharras­tukseen.

Marpa-initiaatio Kulttuuritalolla

Iltaseitsemältä Karmapa Thaye Dorje antoi Helsingin Kulttuuritalolla Marpan guru­joogan siunausinitiaation eli nk. jenangin. Marpa Kääntäjä (1012–1097) tunnetaan kagyü-perinteen isänä. Hän teki kolme sankarillista matkaa Tiibetistä Himalajan yli Intiaan, jossa hän sai kagyü-linjan välityksen opettajaltaan Naropalta (1016–1100). Marpa, joka nautti niin työstään kuin perheestäänkin, yhdisti täydellisesti Buddhan taitavim­mat mene­telmät jokapäiväiseen elämäänsä, ja niinpä hän toimii erityisen ins­pri­roivana esi­merkkinä nykypäivän maallikkobuddhalaisille harjoittajille Timantti­polku-keskuk­sissa ympäri maailmaa. Marpa tunnetaan mm. myös siitä, että hän oli Mila­repan (1052–1135), Tiibetin suuren joogin, opettaja. Tilaisuuteen kau­niisti so­mis­tetulla Kulttuuritalolla osallistui Suomesta ja ulkomailta n. 430 henkilöä, joilla oli mahdolli­suus tehdä myös bodhisattvalupaus Gyalwa Karmapan johdolla.

Karmapan vierailu mediassa

Karmapa Thaye Dorjen Suomen-vierailu noteerattiin mm. STT:n uutissähkeissä, Hufvudstadsbla­detissa (13.6.2007, s. 28), Helsingin kaupungin verkkosivuilla, Ykkö­sen aamu-tv:ssä lama Ole Nydahlin haastattelun yhteydessä (12.6.2007), ja se oli sa­mana iltana näkyvästi esillä Yle-TV1:n pääuutislähetyksessä, jossa pohdittiin Kiinan sekaantumista tiibeti­läisten lamojen valintaan. Toimittajan kysyttyä Karmapan näke­mystä asiasta tämä totesi: ”Poliittisessa maailmassa on paljon mielipiteitä ja näkö­kantoja. Mutta koska haluan keskittyä henkiseen polkuuni, en halua puuttua noihin aiheisiin.” Län­simaisten ih­misten lisääntyvää kiinnostusta buddhalaisuuteen Karmapa kommentoi seuraavasti: ”Ihmisillä näyttää olevan ulkoisesti kaikkea, mitä vain voi toivoa. Mutta tarvitaan myös laadukkuutta mielen tasolla, sisäistä onnellisuutta. Il­man sitä ihminen ei voi olla tyytyväinen ja todella onnellinen.”

Lue lisää