Lama Ole Nydahlin Suuri sinetti -kirjan johdantoluku

Lama Ole Nydahlin Suuri sinetti -kirja on julkaistu suomeksiLama Ole Nydahlin kirja Suuri sinetti on nyt ilmestynyt suomeksi. Tämä selitysteos  3. Karmapan Rangjung Dorjen (1284–1339) laatimasta, mielen luontoa käsittelevästä klassisesta buddhalaisesta tekstistä kuvaa kehityksen perustan, polun ja päämäärän timanttipolulla ja tarjoaa oivaltavan näkemyksen niin ehdollisesta maailmasta kuin absoluuttisesta todellisuudestakin. Alla on kirjan johdantoluku.

Jokainen havainto ulkoisesta tai sisäisestä maail­masta ohjaa tutki­maan mieltä. Vain mieli on jatkuvasti ja todella läsnä, vaikka­kaan ei minään konkreettisena oliona sinänsä. Tietoi­suus on kuin avaruus, muuttu­maton ja ajaton, kun taas sen koh­teet – kaikki ulkoi­set il­miöt samoin kuin sisäiset tilat – ovat ehdollisia. Ne tu­levat ja mene­vät. Vain kokija on läsnä aina ja kaikkialla.

Buddha opetti suurta sinettiä (sanskr. mahamudra, tiib. chagchen) he­rät­tääkseen mielen koko potentiaalin ja sinetöidäkseen sen valais­tu­neen luon­non. Jos lepää peilin säteilyssä samalla kun nauttii sen ku­vista eli jos tunnis­taa val­tameren tuhoutumatto­muuden aaltojen leikin alla, on tullut perille.

Tuohon päämäärään johtava polku on vähitellen lisääntyvää rik­kauden ja on­nen koke­musta, joka valaistumisen myötä tulee py­sy­väksi. Lyhyessä ja lai­meammassa muo­dossaan se alkaa ilmetä het­kinä, joina mit­kään tottumukset tai odotukset eivät häiritse mieltä. Myös muut kuin meditoijat voivat saada esimakua tästä voi­masta va­paan pu­dotuk­sen aikana ennen laskuvarjon aukeamista tai kiitä­essään nope­alla moot­tori­pyörällä, ja jokainen (toivotta­vasti) tuntee sen ra­kas­tellessaan. Se ilmaantuu väläh­dyksenomai­sesti ai­vastaessa, riemuk­kaana ahaa-elämyksenä äkillisten uusien oi­val­lusten yhtey­dessä tai silloin, kun jakaa toisten onnen ja iloitsee hei­dän hyvistä teois­taan. Meditaatio on kui­tenkin ytimekäs ja tieteelli­nen tapa tehdä tästä tilasta py­syvä. Erityisesti Tiibetin buddhalai­suuden kolme vanhaa ”puna­hattukoulukuntaa”, joissa painopiste on näke­mykseen ja muuntumi­seen perustuvissa ti­manttipolkuhar­joituksissa, voivat tehdä näistä hetkistä ka­toamattoman kokemuk­sen. Lyhytkin kohtaaminen suuren sinetin tietoisuuden haltijan kanssa voi käyn­nistää tämän kypsy­mis­proses­sin, mutta kaikkein te­hokkain me­ne­telmä on läheinen ystävyys hänen kans­saan tai osal­listuminen hä­nen ryhmiensä toimintaan. Niin medi­taatiossa kuin elämäs­säkin ko­emme kasvavaa ja ilontäyteistä yhteyttä kaikkiin ilmiöihin, kunnes kär­simys ja turhautumat alkavat näyttäytyä tarpeet­tomina ja kum­mallisina.

”Avaruus on iloa… Kaikki, mitä tapahtuu, on mielen vapaata leik­kiä… Kai­kissa olen­noissa tulisi nähdä mahdollinen buddha… Voit käyt­tää ke­hoa ja puhetta herättä­mään olentojen voiman…” Buddhan kuolemaa seuranneen 2 500 vuoden ajan tämän­kal­taisesta näkemyk­sestä ja asenteesta kertovat lausumat ovat kaikki olleet osoi­tuk­sena budd­halaisten toteut­tajien[1] rajattomasta henki­sestä rikkau­desta. Ne viittaa­vat suuren sinetin päämäärään ja polkui­hin, ja nii­hin liittyvät taitavat menetelmät antavat itsenäisille ihmisille mah­dollisuuden aut­taa myös muita. Samalla kun niistä seuraavat oi­val­lukset aut­tavat välttämään älyllisyy­den ja emotionaali­suuden ansat, ne vah­vistavat niin suh­teellisen (po­lun) kuin absoluutti­senkin (päämäärän) olevan olemuk­sel­taan iloa. Ny­kypäivän henkisyyden markkinoiden usein moralis­tisten tai pinnal­listen tar­jousten jou­kossa tämänkaltaiset ope­tukset herättävät kasva­vaa kiinnostusta.

Valaistuminen merkitsee olentojen kaikkien ominaisuuksien ja ky­kyjen, mukaan lukien kallisarvoisen järjen, täyttä kehittymistä. Tätä tilaa kohti otettavien askelten ei pidä olla epäkäytännöllisiä eikä ek­soottisia, ja 700 vuotta sitten 3. Karmapa tiesi tä­män. Ei riitä, että pelkästään nauttii 25 seuraa­van psykologisesti tehokkaan säkeen tai­teellisesta voimasta tai toistaa niitä kerta toisensa jälkeen. Ilman kriit­tistä analyy­sia niiden monet merki­tystasot löytyvät liian hi­taasti. Tä­män vuoksi olen päättänyt selit­tää teks­tiä paikoitellen sil­miä avaa­valla tavalla ja raviste­lemalla maailmaa, joka pyr­kii pysyt­tele­mään autuaalli­sen tietämättö­mänä vaikeista tosiasioista. Tätä kautta ke­hit­tyvä kriitti­nen näkemys terävöittää tekstin ymmärrystä, mikä puoles­taan antaa kypsän yleis­kuvan maailmasta ja kyvyn käsi­tellä jokapäiväi­siä tilan­teita.

Jokainen kehitysaskel buddhalaisuudessa lähtee nykytilanteen kriit­tisestä analyy­sista. Se antaa mahdollisuuden ymmärtää vankasti, että nykyhetki tarjoaa meille erit­täin kallisarvoisen ja hämmästyttä­vän har­vinaislaatuisen tilaisuuden to­della ohjata elämämme tietoi­sesti kohti vapautumista ja va­laistumista. Nämä oival­lukset tunne­taan ylei­sesti ”neljänä perusajatuksena”.

Ensinnäkin meidän tulee ymmärtää, että vain hyvin harvoilla on mahdollisuus kohdata Buddhan opetukset täydelli­syydessään, että vain hyvin harvat ovat tarpeeksi sivistyneitä, vapaita ja toimintaky­kyisiä pystyäkseen hyödyntämään niitä ja että vain murto-osa näistä ihmisistä todella käyttää hy­väkseen tä­män tilaisuuden.

Toisekseen meidän on ymmärrettävä, että kaikki ulkoinen ja si­säi­nen on pysymätöntä. Kuolema saattaa koittaa minä hetkenä hy­vänsä, ja vain mielen avaruustietoi­suus on aina ja kaik­kialla läsnä. Siksi mieli on en­siarvoisen tärkeä, ja siksi on helppo ymmär­tää, miksi on olen­naista harjoittaa juuri tässä ja nyt.

Kolmas havainto liittyy syyhyn ja seuraukseen (sanskr. karma, tiib. le). Joka hetki olentojen ajatukset, sanat ja teot kylvävät heidän tulevai­suutensa siemenet, ja koska lopputuloksella on sama emotio­naalinen sävy kuin syyllä, kannattaa olla valpas ja tarkkaavainen.

Lopulta ymmärrämme yhteiseen kasvuun kätkeytyvän viisauden. Nä­emme yhä selvemmin, että kaikki olennot etsivät onnellisuutta ohi­menevistä asioista pyrkien samalla välttämään kärsimystä. Valais­tumi­nen on kuitenkin onnellisuuden lähteistä mahtavin, eikä se voi kadota eikä haihtua. Olisi harmittava virhe sulkea oma mielensä sen rikkaim­malta potentiaalilta lais­kuuden tai mielikuvituksen puutteen vuoksi. Jos jää käsitteellisyyden tasolle, jossa kokee olevansa oma kehonsa ja omis­tavansa omai­suutensa, ei löydä voimaa auttaa toisia perimmäisellä tavalla, ja tällöin on kovin lohduton koh­da­tessaan van­huuden, sai­rauden, kuoleman ja menetyksen.

Nämä neljä ajatusta ohjaavat etsimään arvoja, joihin voi todella luottaa. Vain ava­ruus on tuhoutumaton, kaikkialla ja aina läsnä. Vaikka epäkypsät ihmiset usein vir­heellisesti ymmärtävät sen olevan ”ei-mi­tään” tai jotain ”puuttuvaa”, avaruus ei sel­västikään ole mi­kään tyhjä musta aukko. Se on pikemminkin jotain, mikä pitää sisäl­lään kaikki olennot ja tapahtumat, sallii näiden olla yhteydessä toisiinsa ja tekee yli­päätään kaiken mahdolliseksi. Sen olemus on välitöntä intui­tiivista oi­vallusta, sen luonto on leikkisää iloa ja sen ilmaus on olen­toja hyödyt­tävää aktiivista myötätuntoa. Se ilmenee rau­hoittavalla, rikastuttavalla, lumoavalla ja voimallisesti suojele­valla tavalla, ja kart­taen kaikkea poliit­tisesti korrektia se pyrkii tuot­tamaan pysyvää hyö­tyä kulttuureille ja olen­noille.

Monien niin vakavasti ottamat häiritsevät tunteet muuntuvat mat­kalla va­laistumi­seen peilinkaltaiseksi, yhdenvertaistavaksi, erotte­le­vaksi, koke­mukselliseksi ja kai­kenläpäiseväksi viisaudeksi.[2] Koska Buddha – tiibetiksi Sangye – ilmentää näitä ta­soja, toimintoja ja omi­naisuuksia, hänen tilansa on ensimmäinen ja absoluutti­nen tur­vautu­misen kohde.

Toisena harvinaisena ja kallisarvoisena turvautumisen kohteena ovat menetelmät, jotka tuovat olennot tuohon tilaan. Buddhan ope­tuk­set, sansk­ritiksi dharma ja tiibe­tiksi chö, koostuvat 84 000 mene­tel­mästä. Nämä ope­tukset, jotka on koottu 108:ksi kahden ja puolen sen­tin paksuiseksi kir­jaksi, antavat kaikille mahdollisuuden edetä ha­luamallaan vauh­dilla.

Kolmas turvautumisen kohde, sanskritiksi sangha ja tiibetiksi gen­dyn, muodostuu ystävistä polulla, erityisesti niistä, jotka näkevät elä­män unena ja joilla on vahva toive hyödyttää toisia. Kutsumme heitä bodhisattvoiksi. Jokaisessa Timanttipolku-keskuk­sessa on var­masti tällä tasolla olevia jaloja naisia ja miehiä.

Jos haluamme käyttää hyväksi erittäin nopeaa timanttipolkua, mei­dän on tarpeen turvautua neljänteenkin kohteeseen, jossa yhdis­ty­vät kolme edellä mainittua ja joka kytkee ne elämään. Tämä neljäs on opet­taja, joka aiemmin tunnettiin sanskritiksi ni­mellä guru ja tiibetiksi ni­mellä lama. Vält­tääkseen synnyttämästä hämmennystä ja huhuja opet­tajan on joko elettävä munkkina tai nunnana luosta­rissa tai toi­mit­tava maal­likkona tai sitten hänellä on oltava toteutta­jan va­laistunut näke­mys. Hä­nen on pidettävä ul­koiset valansa, sisäi­set lupauksensa ja henkilökoh­taiset sitoumuksensa. Hänellä on ol­tava elämänkokemusta ja hänen on edustettava Buddhan kehoa, puhetta ja mieltä mielek­käällä tavalla. Timanttipolulla erityisen tär­keää on hänen ky­kynsä synnyttää luotta­musta eli antaa siunausta. Hänen on täytynyt saada to­dellinen välitys, ja hänellä on oltava kokemusta niin muotoja hyö­dyntävän kuin muodot­tomankin po­lun erityis­menetel­mistä, kuten jidam-meditaati­oista, syvä­hengityksen harjoi­tuksista ja suuren sinetin tai suuren täydellisyy­den opetuk­sista. Hä­nen on myös oltava valaistu­neiden suojelijoi­den kentän ympäröimä. Suojelijoiden energia ulottuu myös hänen oppi­laisiinsa ja tekee näiden jokaisesta koke­muk­sesta askeleen polulla.

Lamaa, jidameita ja viisaussuojelijoita kutsutaan myös ”saavu­tuk­sen kolmeksi juureksi”. Lama antaa siunauksen – vakuut­tunei­suuden siitä, että suuret päämäärät ovat saavutettavissa ja että asiat ovat mie­lek­käitä. Jidamit antavat henkisiä kykyjä, ja viisaussuo­jelijat ovat toi­minta­voiman lähteitä. Nämä kolme, jotka toisinaan mai­nitaan erik­seen ja joihin toisinaan taas viitataan kollektiivisesti ter­millä ”lama”, ovat välttä­mättömiä timanttipolulla etenemisen kan­nalta.

Ennen vuotta 1992, jolloin monet perinteisesti itsenäisen karma-ka­gyü-koulukun­nan ”kunnianarvoisat” tiibetiläisedustajat pulahtivat kommunisti­sen Kiinan hunaja­purkkiin, puhuttiin vielä ”korkeista” ja ”tavallisista” opettajista. Tämä on nyt mennei­syyttä. Seurauksena ol­lut skandaali pakotti perimyslinjan muuntumaan edistyneeksi länti­seksi timanttipolkuvälitykseksi. Niinpä jokaisen on nyt nähtävä vaivaa kuvitel­lakseen opettajansa vailla mi­tään kulttuurista myynti­päällystä tai ek­soottista ehos­tusta. Oppilaiden on ratkaistava itse, vastaavatko heidän luottamustaan nauttivien lamojen teot näiden pu­heita ja voi­vatko he käyttää näitä esimerkkeinä omassa elämäs­sään. Koska kaa­vut ja rituaalit ovat menettäneet paljon taiastaan, ihmiset arvioivat nyt, mitä käy­tännön hyötyä opettajasta voi olla. Tietäen, että opettaja ei voi antaa sel­laista, mitä hänellä itsellään ei ole, ihmiset tarkis­tavat, voi­vatko he luottaa hä­neen vai onko kysy­mys vain siitä, että he tunte­vat sympatiaa häntä kohtaan ja pi­tävät hänen selityk­sistään.

Eteläisenä buddhalaisuutena tunnetulla pienellä polulla (sanskr. hi­nayana) tai ”munkkikunnan vanhempain sanoissa”, kuten termin thera­vada kirjaimellinen kään­nös kuuluu, useimmat ottavat buddha­laisen turvautumi­sen päästäkseen eroon omasta kärsimyksestään tai vähen­tääkseen sitä. Tur­vautumisen merkitys kasvaa kui­tenkin suun­natto­masti, jos motivaationa on – pohjoisena buddhalaisuutena tunnetun suuren polun eli mahayanan mukai­sesti – kehittyä nope­asti hyödyttääk­seen toisia. Tämän vahvan toiveen voi­masta ilmaan­tuu tiettyjä erityis­ominaisuuksia, ja voimme alkaa kehittää li­säänty­vää myötätuntoa ja viisautta tasapainoisella tavalla. Tästä pe­rustasta käsin on sitten mah­dollista lähestyä timanttipolun (sanskr. vaj­rayana) häm­mästyttä­viä me­netel­miä ja näkemyksiä.

Edetäkseen Buddhan polulla on siis lakattava turvautumasta ehdol­lisiin ja suhteellisiin asioihin ja turvauduttava sen sijaan abso­luut­tiseen ja ajattomaan. Todelli­sen turvan löytyminen takaa, että mie­len kehitty­minen jatkuu ja perustuu tälle van­kalle pohjalle.

Timanttipolulle voi astua kahdella eri tavalla. Jot­kut voivat mo­bili­soida massiivi­set määrät aikaa ja energiaa, jotka ovat tarpeen neljän perusharjoi­tuksen eli niin kutsutun ngöndron aloittami­seksi suo­raan.[3] Toiset taas mieluummin käy­vät paikalli­sissa kes­kuksis­saan, pyrkivät löytämään jonkin verran aikaa meditaati­olle, omak­suvat yhä enem­män buddhalaisia näkemyksiä ja sisällyttä­vät satun­naisia kurs­seja vuo­sikalente­riinsa. Molemmat lä­hestymista­vat ovat hyviä, ja heti kun tietty kyp­syysaste on saavutettu, kolme polkua avautuu niille, jotka ovat saattaneet neljä perusharjoitusta päätök­seen, ja kaksi niille, jotka eivät ole sitä teh­neet. Nämä polut perus­tuvat mielen luon­taisiin omi­naisuuksiin ja hyö­dyntä­vät mielen ky­kyä tehdä, tie­tää ja inspi­roitua.

Ensimmäisen näistä, ”menetelmien polun”, Marpa Sankari toi vuor­ten yli Tiibetiin noin 950 vuotta sitten. Hän sai sen toteuttaja Naropalta samoi­hin aikoihin kuin mus­limimaahantunkeutujat tu­hosi­vat Pohjois-Intian kult­tuuria ja vapautta. Tätä syvähen­gitykseen ja kehon energia­kanaviin keskitty­vää polkua voidaan käyttää ainoas­taan neljän pe­rusharjoituksen suorittami­sen jälkeen. Joillakin näistä medi­taatioista on nykyään kuitenkin vain rajallista mer­kitystä, sillä ne edellyttävät vuosia kestäviä en­nakkovalmisteluja, jotka olivat kyllä mahdollisia Tiibetin ta­lousjärjestelmässä mutta eivät sovellu nykyelä­män aktiivisille ih­misille. Länsimaalaiset, jotka ha­luavat mennä pitkä­kestoisille ja enim­mäkseen selibaattia edellyttä­ville ret­riiteille, ovat usein jo entuudestaan uppoutuneet omiin asioi­hinsa, ja vain harvoin tämä taipumus muuttuu myöhem­minkään. Lisäksi useimmat näistä harjoituksista on luokiteltu salaisiksi ei­vätkä ole yleisesti saatavilla. Lukuun ottamatta phowaa ja kirk­kaan valon me­di­taatiota – tietoiseen kuolemiseen ja läpäise­vään tietoisuuteen liit­tyviä opetuksia – menetel­mien polkua ei voi opettaa valmistautu­mattomille ihmi­sille hy­vällä oma­tun­nolla, sillä siihen sisältyvistä harjoituksista saattaisi aiheutua liian paljon kehoon ja mieleen liit­tyviä häiriöitä. Ne, jotka tästä piittaa­matta opettavat niitä, kuten eräät tällaisia opetuksia jul­kaisseet – yleensä toisten pe­rimyslin­jojen – rinpochet ovat tehneet, auttavat op­pilaitaan vain hetkel­lisesti, ja saatu hyöty on kaikin puolin varsin ky­seenalainen. Loukattu ylpeys, joka seuraa epäonnistuneista pyr­kimyk­sistä käyttää liian edistyneitä meditaatioita, voi estää pää­syn timantti­polulle tulevissa elämissä. Erityi­sesti on huo­mattava, että kiinnostusta herättävät yhtymishar­joitukset, jotka sisältyvät tähän myös tantriseksi buddhalaisuu­deksi kutsuttuun menetelmien polkuun, edel­lyttävät vuo­sia kestävää syven­tymistä, hyvin erityislaatuisia kump­paneita ja pit­kiä retriittejä. Toi­saalta se, että käyttää ke­hoaan ilon tuottamiseen rak­kaim­milleen, on hieno harjoitus itsessään, ja jos suo­tui­sat olosuh­teet tulevat yhteen mah­dollistaen täy­den ja pysyvän koke­muksen ava­ruu­desta ilona, silloin voi todella kokea mielen koko po­tentiaalin paljas­tumisen, suuren sinetin tilan.

Toinen lähestymistapa, ”oivalluksen polku”, oli lahja, jonka Marpa sai toiselta pää­opettajaltaan Maitripalta. Maitripan käsitteelli­set ja kokonaisvaltaiset me­netelmät ovat vähemmän mys­tisiä mutta nyky­maail­massa käyttökelpoisempia kuin mene­telmien po­lun harjoitukset. Kun mielen annetaan tyyntyä ja pysyä aloillaan, subjek­tin, ob­jektin ja toi­minnan ykseys ja keski­näinen riippuvuus tulevat sel­viksi ja intuitiivi­nen oivallus ilmaantuu. Jot­kut opettajat antavat oppi­lail­leen tämänkaltaisen raken­teettoman meditaation heti turvau­tumi­sen jäl­keen ja opastavat ihmisiä ”yksin­kertaisesti” medi­toimaan mieltä. Pi­dän tätä suurena vir­heenä. Pel­kästään se tosiasia, että tämä mene­telmä on niin helppo ku­vailla, tekee siitä helposti väärinym­märrettä­vän. Kaikki hen­gellinen edis­tyminen edel­lyttää laaja-alaista opetusten viitekehystä ja tuottaa hyö­tyä vain päte­vän opastuksen alaisuudessa ja kun sen perustana on mas­siivinen mää­rä mie­leen ke­rääntyneitä hyviä vaikutel­mia. Muussa tapa­uksessa mieli menettää spon­taa­niutensa ja jäykistyy arvioimaan ohimeneviä ajatuksia, jolloin sen häikäisevä väl­keh­dintä su­mentuu unettavaksi val­koi­seksi sei­näksi. Tästä syystä Tii­betin medi­taatiolin­joissa tällaisia har­joituksia ei an­nettu ennen pe­rusharjoi­tusten lop­puunsaat­tamista. On itse asiassa paljon vaikeam­paa tyyn­nyttää ja selkeyttää oma mieli ilman apume­netel­miä kuin tutustua keskeisiin buddhahahmoihin ja oppia niiden toisinaan pitkät ja epäta­vallisilta kuulostavat mantrat.

Maitripan opetusten voima on niiden soveltuvuudessa mitä moni­nai­simpiin tilan­teisiin. Nämä menetelmät perustuvat miellyt­tävään vuo­rovai­kutukseen ympäristön kanssa eivätkä vaadi an­karia ret­riittejä, ja ne on helppo sisällyttää omaan elämän­tyyliin.

Oivalluksen polun ensimmäinen osa, tiibetiksi shine ja sanskri­tiksi sha­matha, tyynnyttää mieltä ja pitää sen aloillaan. Kaikki ko­kemusus­konnot, kuten buddhalai­suus, taolaisuus ja tietyt hindulai­suuden suun­taukset, pyrki­vät tähän tilaan eri mene­telmien avulla. Rukouksen kautta myös usko­mususkontojen edustajat saattavat ta­voittaa tämän yliaistilli­sen havaitsemi­sen ja ihmeiden lähteen. Mel­kein mitä tahansa mene­telmää voidaan käyttää oivalluksen polulla mielen rauhoittami­seksi ja kohdis­tamiseksi. Joissakin koulukunnissa työskennellään mie­likuvien parissa, toisissa taas vältetään sitä. Jot­kut tyynnyttävät miel­tään verk­kaisen haikaramaisen rituaalikävelyn avulla tai pureskele­malla ruokaa hitaasti ja hartaasti. ”Munkki­kun­nan van­hempain sa­noissa” eli therava­dassa yleisimmin käytetty me­netelmä on hen­gityk­sen laske­minen tai sen kulun tiedostaminen sieraimissa. Suurella po­lulla eli mahayanassa tehdään voimakkaita toiveita kaik­kien olento­jen hyväksi tai keskitytään kaikkien ilmiöi­den keskinäisen riippuvuuden ja perustavan ”tyhjyy­den” tunnistami­seen. Jos viimeksi mainitusta ym­mär­ryksestä saa­daan aito koke­mus sen sijaan, että sitä vain ajatellaan, il­maantuu oivallus, joka osoittaa suoraan mielen ole­mukseen. Tämän oi­val­luksen polun toisen osan tii­betinkie­linen nimi on lhagtong ja sansk­ri­tin­kieli­nen nimi vipashyana.

Niille, joilla on luottamusta omaan buddhaluontoonsa, kaik­kein te­hok­kain shinen laji on timanttipolkumeditaatioiden luomis­vaihe, tiibe­tiksi kyerim, joka tarkoittaa buddha-aspektin syntymis­vaihetta. Sen yh­teydessä keho, puhe ja mieli saavat palau­tetta jida­meiksi kut­sutuilta hologrammin kaltaisilta valo- ja energiahah­moilta, näiden luontaisista vä­rähtelyistä, jotka tunnetaan myös mantroina, ja näiden kokemisesta – ava­ruuden ja ilon erottamatto­muudesta. Riippumatta siitä, ilmaan­tuuko mieleen sel­keä kuva buddha-aspektista vai tunteeko pelkästään hahmon läsnä­olon ym­märtäen, että va­laistuminen on kaikkialla, missä vain ajatteleekin sitä, kyseisen buddha-aspektin omi­naisuudet siirtyvät itselle sitä tehokkaammin, mitä paremmin tuntee ja mitä voimakkaammin toivoo omak­suvansa ne. Täl­laisten nais- tai miespuolisten, rauhan­omaisten tai suo­jelevien, yksin esiinty­vien tai yhtynei­den puh­taiden muotojen kokemi­sella ja koetun energian ja siunauksen synnyttä­mällä luotta­muksella on kokonaisvaltainen ja syvällinen vaikutus. Buddha-aspektien ydin­väräh­telyt (sanskr. mantra, tiib. ngag) ja oman sisäisen ja ul­koisen maa­ilman muun­tu­minen budd­hien täydel­lisiksi viisauksiksi ja puhtaiksi maiksi vai­kuttavat kehoon, pu­heeseen ja mielen kaikkiin tasoihin samanaikai­sesti.

Jidam-meditaatiot tarjoavat lukemattomia valaistuneita peilejä, joi­den avulla mieli voi tunnistaa oman kirkkautensa, myötätun­tonsa ja viisautensa. Onnen ja kiitol­lisuu­den tunteet, jotka ilmaan­tuvat, kun su­lautuu yhteen omaa lamaa ilmentävien buddha-as­pek­tien kanssa ja kun kaikki muoto liu­kenee ajattomaan, rajattomaan mutta in­for­maa­tiota välittävään avaruuteen, polttavat lukemattomia mielen harsoja. Ennem­min tai myö­hemmin tämä tuo esiin kaiken läpäisevän ja sisäl­lään pitä­vän tie­toi­suu­den. Näin ilmaan­tuva, käsit­teet ja muodot ylit­tävä, sätei­levä tietoi­suus on ni­meltään dzog­rim eli täydellistymisvaihe. Se vastaa Maitripan polun toista as­kelta. Ot­taakseen lo­pullisen aske­leen suuren sinetin tasolle on tarpeen ym­märtää, että medi­toija, medi­toitava buddha ja itse meditaatio – sub­jekti, objekti ja toiminta – ovat kaikki saman kokonaisuuden eri aspekteja. Tämä oivallus avaa mielen potenti­aalin täydellisyy­des­sään ja johtaa lopulta valaistumiseen.

Edellä kuvatut menetel­män ja oi­val­luksen polut yh­distyvät ja täytty­vät siunauk­sella kolmannessa, kosketuspinnaltaan laajimmassa lähes­tymista­vassa, ”samaistumisen polussa”, jossa samaistutaan oman opettajaan. Tämä mene­telmä on mielekäs elä­män kaikissa ti­lanteissa, ja 950 vuotta sit­ten Mar­pan opettaja Naropa vertasi sen vai­kutuksia 10 000 jidam-energiavalo­hahmon meditoi­miseen. Se hyödyntää mie­len kaikkia ominaisuuk­sia ja saa ravintonsa har­joitta­jan omasta inspi­roituneen intuition potentiaa­lista. Sen kyky lisätä mie­len luotta­musta opettajaan oman luontaisen poten­tiaalin il­men­ty­mänä tuot­taa erittäin nopeita lopputuloksia. Itse asiassa samais­tumiseen perus­tuvaa lä­hesty­mistapaa voidaan pitää täysin itsenäi­senä polkuna vain sen täh­den, että pääopet­tajamme 16. Karmapa Rangjung Rigpe Dorje antoi sen Han­na­hille ja minulle sellai­sena. Ennen kuin Tiibe­tistä taan­noin löydettiin eräitä teks­tejä, jotka sit­ten salakuljetettiin sieltä, kukaan ei ilmei­sesti ole ollut tie­toi­nen, että ai­emmat Kar­ma­pat olivat mene­telleet täsmäl­leen samalla ta­voin. Samaistumisen polku tunne­taan tiibetiksi ni­mellä lami-naljor ja sanskritiksi nimellä guru­yoga, ja se on aina toiminut kagyü-lin­jan sa­laisena muuntavana voi­mana. Näkyväm­pänä kuin koskaan se toimii nyt län­nen uu­sien idea­listis­ten Timantti­polku-ryhmien kul­ma­kivenä. Mikään muu harjoitus ei ny­kyään auta suurempaa mää­rää oppilaita avautumaan linjan siuna­ukselle kuin oman lä­himmän la­man ja 16. Karmapan meditoiminen erottamatto­miksi omasta mie­lestä ja sen potentiaalin kuvastimiksi. Omistautumi­sen tulisi kui­tenkin aina yhdistyä in­hi­mil­liseen kypsyyteen. Opettajaa kohtaa tunnetun luotta­muksen ei pidä koskaan johtaa riippu­vuuteen, huumorintajut­tomaan käyttäy­tymiseen tai pa­konomaiseen imi­toimi­seen. Tällaisten taipu­musten tuottamat vahingot ovat käyneet hyvin ilmeisiksi karis­maatti­sissa kulteissa ja lahkoissa usein tapah­tuvien skandaalien joh­dosta. La­malla on vain yksi tehtävä: auttaa oppilaitaan löytämään se peloton ava­ruus, jonka hän on itse val­loittanut, ja tehdä heistä tällä tavoin itsenäisiä. Tietoisuu­den vapau­dessa, vailla ra­joitta­via suo­datti­mia, löytää ne täydelliset ominaisuu­det, jotka ovat aina olleet läsnä kai­kissa maailmoissa ja jokaisen mielessä.

Tietoisuuden, energian ja samaistumisen polkujen tulisi perus­tua suuren si­netin näkemykseen niin varhaisessa vaiheessa kuin mahdol­lista, ja niiden tulisi sit­ten kul­kea tämän absoluuttisen to­teutumisen neljän tason kautta aina perimmäisen lopputu­loksen saavuttamiseen asti. Yksikin oivallus riittää muuntamaan jokaisen tapah­tuman va­laistu­neeksi kokemukseksi – koke­mukseksi subjektin, objektin ja toi­min­nan keski­näisestä riippuvuudesta. Tämä korkein näkemys myös tekee elämänläheiseksi ja vas­tuuntuntoiseksi. To­del­linen kyp­syys tar­koittaa kaukokat­seisuutta ja olen­tojen tosiasiallis­ten tarpeiden täyttä­mistä työskentelemällä syi­den pa­rissa eikä näi­den pinnallisten ja muuttuvien toiveiden tyydyt­tämistä. Jos kykenee nä­kemään maailman suuren kol­lektiivi­sen unen si­sällä tapahtuvana henkilökohtaisten unien virtana, jota se tosiasiassa onkin, ei ole muuta vaihto­ehtoa kuin työs­kennellä myötätuntoisesti kaikkien olentojen hyväksi.

Niinpä ei ole väliä sillä, saako mielen rajattoman viisauden il­maan­tu­maan tyyn­nyttävien meditaatioiden avulla sen tuntemuksen innoit­tamana, että ava­ruus on iloa, vai käyttääkö samaistumisen polkua, jossa motivaation lähteenä toimivat kiitollinen omistautu­minen ja luottamus omaan buddha­luontoon. Molemmat tavat joh­ta­vat va­lais­tumiseen, suuren sinetin loppu­tulokseen.

Antaessaan kerran opetuksia eräässä saksalaisessa linnassa 1980-lu­vulla Künzig Sha­marpa totesi, että 16. Karmapa ei kyennyt välittä­mään yhden askelman polku­aan valaistumiseen, koska elettiin yksin­kertaisesti niin hulluja aikoja. Neljästä askel­masta muodostuva lähes­tymis­tapa on kuitenkin nykyään kaikkien niiden saatavilla, jotka luo­vat sen edellyttämät olosuhteet. Vaikka 3. Karmapa ei mai­nitse tätä luokit­telua 25-säkeisessä tekstissään, se on hyvä sisällyttää tähän mah­dollisimman laajan kokonais­kuvan antami­seksi.

Perustan, polun ja päämäärän yhdistävä ensimmäinen taso on ni­meltään ”yksipis­teisyys”. Tämä kuvaa tilaa, jossa mieli nauttii siitä, mitä on. Se on niin täynnä hyviä vaikutelmia, ettei se tarvitse mitään mistään muualta.

Sitten seuraa ”ei-teennäisyyden” tila, jossa harjoittaja luonnolli­sella tavalla lak­kaa teesken­telemästä, pelaamasta pelejä ja käyttäyty­mästä pinnalli­sesti. Koska kaiken ainutlaa­tuisuus on niin ilmeisen ri­kas­ta ja selvää, kaikki teennäinen häviää tiehensä.

Kolmannessa vaiheessa ilmaantuu ”yksi maku”. Tällöin kokija tu­lee tie­toiseksi it­sestään kokemusten virran takana ja mielen raja­ton peili tunnistaa säteilevän olemuk­sensa heijastamiensa kuvien alla. Myös ne, jotka eivät meditoi, saat­tavat toisinaan kokea tämän tilan, jossa mieli on avoin ja täysin tietoinen. Se, kuinka monet ih­miset kaipaa­vat jän­nittäviä kokemuksia, osoittaa spontaanin ilon tärkey­den ja suuruuden. Kun se kerran on saavutettu sisäi­sellä ja salaisella ta­solla, se säteilee jokai­sen ehdollisen ko­kemuksen läpi eikä katoa enää koskaan.

Viimeiselle ja perimmäiselle tilalle on annettu nimi, joka on oi­ke­as­taan vitsi. Koska se on olemukseltaan korkeinta täyttymystä, jossa maa­ilman­kaikkeus värähte­lee naurusta, sitä on mahdotonta kuvata vakavin naamoin. Sen nimi on ”ei-meditaa­tio”, ja itse asiassa se mer­kitsee vaiva­tonta olemista, koska mitään ei ole enää saa­vutetta­vissa. Tässä pisteessä tun­tuu siltä kuin kehon jokaisessa so­lussa olisi 10 000 vol­tin jän­nite, ja täl­löin työskentelee lakkaa­matta toisten hy­väksi ajat­te­lematta, että ”minä teen jo­tain sinulle”. Ko­emme mielen tavalli­set aistimme ylit­tä­vällä tavalla, jokaisen atomin värähtelyn kautta.

Kun olemme tällä tavoin tulleet buddhiksi, mikään aikaan tai paik­kaan sidottu ei enää rajoita meitä eikä ole meille todellista. Toi­mimme mielen kaikki­tietävyydestä käsin ja hyödy­tämme olentoja py­sy­vällä tavalla – tässä ja nyt. Näin kaikista asioista tulee mielek­käitä. Kaikki on mielen vapaata leikkiä. Jokainen olento tunniste­taan budd­haksi, jonka tarvitsee vain löytää oma olemuksensa, ja maailma on itse asi­assa puh­das maa. Tämä on todellinen valaistu­minen, suuren sinetin tila.

Seuraavaa 3. Karmapan Rangjung Dorjen laatimaa 25-säkeistä Chag­chen mön­lam ‑toivomusta voidaan lukea itsenäisenä tekstinä, il­man muita lähteitä. Nämä sä­keet osoittavat mielen luontoon ja ovat siksi harvinaisia ja kallisar­voisia.

Lama Ole


[1] Toteuttaja eli joogi (sanskr. yogi): meditoija, joka on oivaltanut mielen luonnon.
[2] Ks. myös: Lama Ole Nydahl: Kuinka asiat ovat. Helsinki: Like, 2003.
[3] Lama Ole Nydahl: Ngöndro. Nevada City: Blue Dolphin, 1999.