Shamar Rinpoche vuonna 2003
Shamar Rinpoche vuonna 2003

Shamar Rinpoche

Yleensä ottaen bodhisattvalupauksessa on kaksi puolta. Ensimmäinen puoli on bodhisattvan toive, aikomus tai pyrkimys. Toinen on tämän aikomuksen tai toiveen toteuttaminen, käytäntöön soveltaminen. Bodhisattvalupaus tulisi tehdä turvautumislupauksen jälkeen.

Bodhisattvalupaukseen liittyvä pyrkimys

Ensin tulee toiveen tai pyrkimyksen osa. Tämä tarkoittaa sitä, että suuntaamme mielemme kohteeseen. Mikä se on? Siihen sisältyvät kaikki ne olennot, jotka asuttavat avaruutta moninaisissa olemassaolon muodoissa, kaikissa maailmoissa ja kaikilla planeetoilla. Mikä on ominaista tuntevalle olennolle? Se, että tuntevalla olennolla on mieli. Sen olemassaololle on ominaista kärsimys siitä syystä, että mieleen on syvästi juurtunut perustavaa laatua oleva tietämättömyys. Tämän perustietämättömyyden sumentama mieli tuottaa ainoastaan häiritseviä tunteita. Niiden vaikutusten alaisina toimimme väistämättä ja keräämme karmaa. Kypsyessään nämä karmiset siemenet tuottavat kärsimystä. Nimenomaan tämä kärsimys on erilaisten olemassaolon muotojen takana ja tuottaa ne. Tämä prosessi luo itseään yhä uudelleen elämä toisensa jälkeen ja muodostaa olemassaolojen kiertokulun. Kun kannamme huolta kaikista olennoista, heidän olemassaolon tilanteestaan ja heidän kärsimyksestään, kehitämme aitoa myötätuntoa.

Kaikkien olentojen vapauttamiseen tähtäävän toiveen kehittäminen

Pitäen mielessämme kaikkien olentojen kokeman kärsimyksen meidän tulee kehittää oikeanlainen asenne. Tämä henkinen asenne on voimakas toive siitä, että meidän täytyy kehittyä rehellisellä tavalla. Toiveemme on, että kaikki olennot vapautuisivat kärsimyksestä täysin ja pysyvästi. Kohdaten kasvotusten tämän olentojen kärsimyksen kannustamme itseämme kehittämään mielentilan, joka tunnetaan nimellä bodhicitta, valaistumismieli. Jotta tämän toiveen voisi toteuttaa, ts. jotta päättäväisesti voisi vapauttaa olennot kärsimyksestä, täytyy kehittää itseään ja vapautua omasta kärsimyksestään ja hämmennyksestään. Sillä tavoin voi saada todellisen kyvyn auttaa muita ja vapauttaa heidät. Tämän kyvyn myötä tapahtuu kokonainen ja täydellinen herääminen: buddhatila. Se on todellinen kyky hyödyttää toisia spontaanilla tavalla. Tämän heränneen mielen saavuttamiseksi sille on luotava luja syy.

Herännyt mieli

Bodhicittan, valaistumismielen, kehittäminen toimii heräämisen syynä. Tämän pyrkimyksen kehittäminen muodostaa mieleen siemenen, joka kypsyy valaistumisena. Luodaksemme pyrkimyksellemme muodolliset puitteet annamme bodhisattvalupauksen. Annettuamme lupauksen jatkamme eteenpäin soveltamalla tätä mielenasennetta käytäntöön ja näin kehitymme henkisesti. Elämä elämältä meistä tulee yhä kykenevämpiä hyödyttämään toisia. Lopulta saavutamme perimmäisen hedelmän, joka on kokonainen ja täydellinen herääminen, buddhatila. Hyödytämme olentoja spontaanisti, emmekä enää käsitteellisellä tavalla, vaan täysin spontaanilla tavalla vailla esteitä. Samalla tavalla kuin aurinko loistaa taivaalla valaisten kaiken, Buddhan toiminta hyödyttää luonnollisella tavalla olentoja. Tätä kutsutaan heräämisen hedelmäksi, ja sillä tarkoitetaan bodhicittan kehittämisen avulla saavutettua kokonaista ja täydellistä heräämistä. Nämä ovat siten kaksi valaistumisen polulla olevaa näkökulmaa tai viitekohtaa: hedelmä itsessään ja siemen tai syy, joka tuottaa tuon hedelmän. Hedelmä on aito kyky hyödyttää toisia. Sen syy on bodhicittan, valaistumismielen, kehittäminen, joka muodollisesti toteutetaan bodhisattvalupauksen kautta.

Neljänlaiset olennot

Olemme puhuneet heräämisen hedelmästä. On tärkeää ymmärtää, mikä tämä hedelmä on ja mitä tarkoittaa ”olla herännyt”. Buddhalla on kyky hyödyttää toisia spontaanilla ja rajattomalla tavalla. Meidän tarvitsee ymmärtää, mitä tämä tarkoittaa.

Buddha hyödyttää spontaanisti toisia neljällä toiminnan tasolla, jotka vastaavat neljänlaisia olentoja. Spontaanilla tavalla Buddhan toiminta antaa samsaran ja sen kärsimysten loukussa oleville olennoille mahdollisuuden vapauttaa itsensä. Tämä koskee erityisesti alempien maailmojen kärsimysten loukussa olevia olentoja. Buddhalla on kyky saattaa heidät jälleensyntymään, jossa he voivat kokea suhteellista onnellisuutta.

Toiminnan toinen ja kolmas taso koskevat olentoja, jotka jo ovat henkisen harjoituksen polulla. Nämä olennot ovat arhateja ja pratyekabuddhia. (He ovat polulla, mutta heidän oivalluksen tasonsa ei vastaa vielä todellista valaistumista.) Heidän tapauksessaan Buddhan toiminta muodostuu kannustamisesta ja tukemisesta niin, että he voivat vapauttaa itsensä täysin samsarasta. Ajatellaan esimerkiksi arhateja. Heidän harjoituksensa tuottaa heille pienen polun (hinayanan) saavutuksen; Buddhat voivat auttaa heitä saavuttamaan täyden valaistumisen. Arhatit ovat niitä, jotka ovat jo vakiinnuttaneet sisäisen mielenrauhansa. He lepäävät täysin tässä tyyneyden tilassa. Sisäisen rauhan saavuttaminen on henkilökohtaisen vapautumisen polun hedelmä, arhatin herännyt tila. Buddhan toiminta voi auttaa arhatia etenemään kohti heräämistä, sen sijaan että hän jäisi tähän rauhaan. Buddhan toiminta voi käytännössä ravistella arhatin ulos hänen samadhinsa — meditatiivisen keskittymisensä — tyyneyden ja rauhan tilasta. Buddhat kannustavat arhateja jatkamaan poluillaan kohti täyttä heräämistä. Sama koskee pratyekabuddhia.

Buddhan toiminta hyödyttää myös neljättä olentolajia. He ovat harjoittajia, jotka ovat bodhisattvan polun korkeammilla tasoilla, kuten kahdeksannella tai yhdeksännellä tasolla. Buddhan toiminta auttaa näitä bodhisattvoja jatkamaan sinnikkäästi ponnisteluaan, kunnes he itse saavuttavat täyden heräämisen.

Voimme täten nähdä, kuinka valtaisaa tämä Buddhan herännyt toiminta on. Sen piiri kattaa samanaikaisesti täysin samsaran loukussa olevat olennot, olennot, jotka ovat jo harjoituksen polulla, sekä olennot, jotka jo ovat saavuttaneet eri tasoja polulla. Lyhyesti sanottuna tämä toiminta hyödyttää kaikenlaisia olentoja kaikilla polun tasoilla. Niinpä on tärkeää, että ymmärrämme, mikä on se alkusyy, joka saa aikaan kaiken tämän spontaanin ja rajattoman toiminnan. Se on tämä lupaus, tämä sitoumus ja tämä vala harjoittaa auttaakseen ja hyödyttääkseen toisia. Bodhisattvalupaus mahdollistaa meidän saavuttaa tämä spontaani ja rajaton lopputulos.

Valaistuneen pyrkimyksen käytäntöön saattaminen

Jotta voisimme toteuttaa tämän valaistuneen pyrkimyksen ja toiveen, meidän täytyy sitoutua harjoittamaan kuutta paramitaa, kuutta valaistunutta ominaisuutta. Ne ovat: anteliaisuus, eettisyys, kärsivällisyys, ilomielinen pyrkimys, meditaatio ja ei-erotteleva viisaus. Buddha on sellainen, joka on kehittänyt nämä kuusi ominaisuutta täydellisyyteensä ja kypsyyteensä. Täydellinen herääminen voidaan saavuttaa näitä ominaisuuksia harjoittamalla. Buddhat ovat harjoittaneet ja toteuttaneet nämä ominaisuudet, he saattoivat ne täydellisyyteensä ja saavuttivat siten valaistumisen. He ovat kulkeneet läpi lukemattomien olemassaolojen toiveenaan todella auttaa muita. Tämän seurauksena heidän valaistuneet ominaisuutensa ovat puhjenneet kukkaansa. Heidän esimerkkiään seuraten meidän tulisi bodhisattvalupausta tehdessämme ajatella: ”Samoin kuin menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden buddhat harjoittivat kuutta valaistunutta ominaisuutta, kuutta paramitaa, niin myös minä seuraan tätä polkua.”

Bodhisattvalupauksen harjoittaminen

Voimme aktivoida bodhisattvalupauksen ja harjoittaa sitä kolmella osa-alueella. Ensinnäkin vähennämme kärsimystä aiheuttavia haitallisia tekojamme. Toiseksi teemme myönteisiä tekoja, jotka luovat hyviä seurauksia itsellemme ja muille. Kolmanneksi käyttäydymme ja toimimme hyödyttääksemme muita.

Meidän täytyy harjoittaa itseämme pystyäksemme ylläpitämään ja toteuttamaan bodhisattvalupausta. Menetelmät tähän on selitetty selkeästi Gampopan ”Vapautumisen Jalokiviornamentissa”. Jos harjoitamme näitä menetelmiä täydellisesti, rakennamme voimakkaan perustan hyvien ominaisuuksien ja kaiken positiivisen kehittymiselle. Kehittyminen itsessään tapahtuu automaattisesti, niin kauan kun lupausta ei ole rikottu. Nämä positiiviset hyödyt kehittyvät jopa nukkuessamme tai kun mielemme ei ole tarkkaavainen. Siksi bodhisattvalupauksen sanotaan olevan kuin ravinteikas maaperä hyvien ominaisuuksien kehittymiselle.