Opetukset

Oppimisprosessi timanttipolulla

Tiibetin buddhalaisuudessa puhutaan perinteisesti kolmesta viisaudesta: kuulemisesta, pohdiskelusta ja meditaatiosta. ”Kuulemisella” tai ”tietoon saamisella” tarkoitetaan suullisten opetusten vastaanottamista ja kirjoitusten opiskelua tietämättömyyden ja väärien näkemysten hälventämiseksi. ”Pohdiskelulla” tarkoitetaan väärinkäsitysten ja epäilyjen eliminointia tutkimalla asiaa huolellisesti ja perin pohjin. ”Meditaatiolla” puolestaan tarkoitetaan älyllisen ymmärryksen muuntumista henkilökohtaiseksi kokemukseksi – suoraksi oivallukseksi mielen ja todellisuuden luonnosta.

Suulliset opetukset

Karma-kagyü-koulukunta tunnetaan perinteestään välittää opetukset suullisesti, joten keskeisenä oppimismenetelmänä Timanttipolku-buddhalaisissa keskuksissa on suullisten opetusten vastaanottaminen valtuutetuilta opettajilta, kuten H.P. 17. Karmapalta Trinley Thaye Dorjelta, Sherab Gyaltsen Rinpochelta, lama Ole Nydahlilta – ja nyt yhä useammin maallikkobuddhalaisilta opettajilta, jotka lama Ole on valtuuttanut opettamaan Timanttipolku-buddhalaisissa keskuksissa kansainvälisesti.

Tärkeä osa jokaista opetustapahtumaa on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Jokaisen luennon runko rakentuu itse asiassa edellä mainittujen ”kolmen viisauden” mukaisesti: ensin annetaan suullisia opetuksia, sen jälkeen ihmisten on mahdollista esittää kysymyksiä selventääkseen epäselviksi jääneitä tai epäilyjä herättäneitä asioita ja pohtiakseen aihetta, ja luennon lopuksi meditoidaan yhdessä.

Niille, jotka haluavat perehtyä syvällisemmin buddhalaisuuteen – erityisesti timanttipolkuun – ja oppia soveltamaan sitä jokapäiväiseen elämäänsä, on suositeltavaa osallistua lama Ole Nydahlin johdantoluennolle. Lama Ole Nydahl johtaa kaikilla yleisöluennoillaan meditaation ja antaa pyynnöstä buddhalaisen turvautumisen ja ngöndroharjoitusten edellyttämän lung-välityksen. Luento kestää yleensä 3–4 tuntia.

Johdantoteoksia buddhalaisuuteen

Opetussivustoja

Suomenkielisiä artikkeleita ja haastatteluja